dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ

แก้วน้ำของี่ระลึก,แก้วน้ำพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก,ของพรีีเมี่ยม

 

หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูกาญจนบุรี จำกัด สินใช้”  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๕  เลขทะเบียนที่ ๖๖ / ๑๑๐๓๒  ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”  เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามความในพระราชบัญญัติ สหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบัน

 

          สหกรณ์ ฯ  เริ่มเปิดดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๗ ปี   มีจำนวนสมาชิก  ๑,๑๐๖๙ คน  ทุนดำเนินการทั้งสิ้น  ๑๑,๓๖๕.๕๑ ล้านบาท   (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น)  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ๑๕ คน ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ  ๕  คน    ที่ปรึกษา ๕ คน  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  ๑๘  คน (ข้อมูล ๓๐ พ.ย. ๖๑)

 

ได้จัดทำเป็นแก้วน้ำ แก้วที่ระลึก ของพรีเมี่ยม  ให้แก่สมาชิก


 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏ
ม.มหิดลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก