dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                    ของขวัญปีใหม่,เข้าถึงผู้คนได้มากมั่นใจกับผลงาน200สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยONE STOP SERVICEเพิ่มฐานลูกค้าให้กับธุรกิจ   ของพรีเมียม,  ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มั่นใจกับผลงาน 100บริษัทมหาชน (MADE TO ORDER)มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจ

 

เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอน ครอบคลุมสาขาต่างๆ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Animal Science) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในฟาร์มจนได้เป็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคและ ทำงานวิจัยและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

     ของพรีเมียม,  

สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจเข้าถึงแบรนด์สินค้าและบริการได้ง่ายมั่นใจกับผลงาน300 หน่วยราชการมีบริการให้คำปรึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่จะแจกให้ลูกค้า

 

   ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า   

มั่นใจกับผลงาน300 หน่วยราชการรับผลิตตามแบบของลูกค้า ออกแบบฟรีมีบริการให้คำปรึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่จะแจกให้ลูกค้า

 
 แฟ้มพลาสติกของพรีเมี่ยม, แฟ้มพลาสติกของที่ะลึก, แฟ้มพลาสติกของขวัญ, แฟ้มพลาสติกของชำร่วย  

 ของขวัญพรีเมี่ยม,

มีบริการให้คำปรึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่จะแจกให้ลูกค้ารุ่นใหม่ดูดีมีมีคุณค่า เข้าถึงผู้คนได้มากรับผลิตงานด่วนแฟ้มพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แฟ้มพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  แฟ้มพลาสติกของพรีเมี่ยม, แฟ้มพลาสติกของที่ะลึก, แฟ้มพลาสติกของขวัญ, แฟ้มพลาสติกของชำร่วย
แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็นของขวัญพรีเมี่ยม,ภูมิใจผู้ให้ถูกใจผู้รับโรงพยาบาลและบริษัทชั้นนำมีบริการให้คำปรึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่จะแจกให้ลูกค้าโรงพยาบาลและบริษัทชั้นนำ 

 

 มีการเรียนรู้เองตามหลักวิชาการในห้องเรียนนำไปสู่การปฎิบัติ รวมถึงการเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ปีก เช่นไก่เนื้อที่จะมีฟาร์มทดลองเพื่อการเรียนรู้ จะได้เรียนรู้การจัดการตั้งแต่ไก่เล็กจนถึงเข้าโรงงานผลิต ทั้งการเลี้ยง การดูแล การจัดการวัคซีน รวมถึงการดูแลสุขภาพไก่ สามารถแยกออกเป็น 2 สาขาคือ สาขาที่ลงฟาร์มโดยตรง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเนื้อสัตว์ที่มีการเรียนรู้ใน 4 ส่วนคือ การตัดแต่ง การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ และการขาย

สินค้าพรีเมี่ยม 

รับผลิตตามแบบของลูกค้า สามารถตอบโจทยทุกความต้องการของลูกค้า‎มั่นใจกับผลงาน200สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจำหน่ายราคาส่ง

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก