dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
สำนักงานประกันสังคม article

          ของพรีเมี่ยม   หน่วยงานประกันสังคม                               

 

 

 

 

             ชุดกิฟท์เซ็ต กระบอกน้ำ

                      

กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก
กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก
กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก
กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญ   กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญของชำร่วย กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญพรีเมี่ยม กิฟท์เซ็ท ชุดของขวัญที่ระลึก
   

ประกันสังคม โทร 1506

 กระบอกน้ำพลาสติก 

 

 

ของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม,กระบอกน้ำพลาสติกกระบอกน้ำประกันสังคม,


 
ความคุ้มครองที่อบอุ่น  เพื่อชีวิตคนไทยที่มั่นคง  

 
ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ

 

 

ของพรีเมี่ยม,กระบอกน้ำพลาสติกกระบอกน้ำประกันสังคม,ของที่ระลึก, กระบอกน้ำประกันสังคม,ของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม,กระบอกน้ำพลาสติก

 สะดวกจ่าย ง่ายทุกเวลา

 

 

เมาส์ไร้สาย 

 ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก,ของขวัญปีใหม่
 ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก,ของขวัญปีใหม่  สะดวก รวดเรัว ใกล้บ้าน
 วันหยุดก็จ่ายได้  

 

 เพื่อเป็น  ของพรีเมี่ยม   ในการประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาดโควิด 19

 

นายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคมเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์รวมทั้งภายในว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปโดยให้ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันส่วนในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้กิจการชั่วคราวประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 2 เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือนพร้อมยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือนโดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับนวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และนวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ภัยนำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2562 3 เรื่องการรักษาพยาบาลคณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยจากโรคไวรัสกำลังระบาดให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลาในทางเศรษฐกิจผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนว่างงานจากกรณีลาออกร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานกรณีเลิกจ้างร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วันทั้งนี้มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้งกล่าวได้ว่าตนได้เร่งให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนไปสำหรับพรุ่งนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะไ

 ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก,เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ สำนักงานประกันสังคม

 คุณแม่รู้ยัง  สิทธิประกันสังคมควรรู้...มีอะไรบ้าง

         

  คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และอยู่ในระบบประกันสังคมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

สิทธิค่าตรวจและการฝากครรภ์

          ประกันสังคมได้มีการเพิ่มประโยชน์ทดแทนค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์ให้แก่ผู้ประกันตนอีก 1,000 บาท โดยแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีการจ่ายเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ


สิทธิค่าคลอดบุตร


          สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรแต่ละครั้ง จากเดิมไม่เกิน 2 ครั้ง

          คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถลาคลอดได้ 90 วัน และจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกิน 2 ครั้ง ในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย (ฐานเงินค่าจ้างสูงสุดที่นำส่งประกันสังคมอยู่ที่ 15,000 บาท) เป็นเวลา 90 วัน


สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร


          ประกันสังคมได้เพิ่มประโยชน์การรับเงินสงเคราะห์บุตรให้คุณพ่อหรือคุณแม่ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 400 บาท ต่อบุตร 1 คน เป็นเดือนละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คน และเบิกได้ไม่เกิน 3 คน โดยให้มีผลย้อนหลังใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เมื่อมีการจ่ายเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

        


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  money.kapook.com/view210365.html

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก