dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
กระทรวงการคลัง

 กระทรวงการคลัง

คืนแวตให้คนจนเจอโรคเลื่อน คลังแจงเหตุวางระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เสร็จ

 

รมว.คลัง เ กระทรวงการคลังตัดสินใจที่จะเลื่อนมาตรการชดเชยเงินมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 ไปจนถึงเดือน เม.ย.2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน จะเลื่อนไปเริ่มต้นเดือนแรกคือ เดือน ธ.ค.2561 และไปสิ้นสุดเดือน พ.ค.2562 รวมระยะเวลา 6 เดือนเหมือนเดิม

 

“การคืนเงินให้แก่ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการฯนั้น จากการคืนเงินดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการฯโอนเงินเข้ามาเก็บไว้ในบัตรสวัสดิการฯ และผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หลังจากนั้นกระทรวงการคลังถึงจะคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตร”

 

สำหรับมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คาดว่าจะมีร้านธงฟ้าประชารัฐ

0เข้าร่วมโครงการเบื้องต้น 4,300 ร้านค้า โดยกรมบัญชีกลางจะส่งข้อมูลร้านค้าให้ธนาคารกรุงไทย เตรียมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) แล้ว และเมื่อกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด ได้รับข้อมูลการสมัครและบันทึกข้อมูลร้านค้าที่จะติดตั้งเครื่อง POS เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการติดตั้งเครื่อง POS ให้กับร้านค้าที่สมัครเข้ามาก่อนภายใน 15 วัน.

 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆตลอดปี  ได้มีการจัดให้มีการแจก ของพรีเมี่ยม ,ของที่ระลึก,ของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการระชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เข้าถึงประชาชน

เช่น   แก้วน้ำ,กระบอกน้ำ ,กระป๋าผ้า,สมุดโน๊ต

 

กระบอกน้ำสแตนเลนง  ของที่ระลึกที่ผธ้ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

 

 

กระบอกน้ำ  เป็นของที่ระลึก  ของพรีเมี่ยม  ของขวัญปีใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์    กิจกรรมค่างงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มจังหวัดมีแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา ไปสู่การ

ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

สถาบันการศึกษา

ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 29

กันยายน 2560 (ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งคาดว่าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จกลุ่มจังหวัด จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะได้น ายุทธศาสตร์ 20 ปี ไปเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ชายแดนต่อไปได้

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  แก้ไขให้มีการโอนหนี้ นอกระบบ แบ่งเบาและแก้ปัญหาให้ประชาชน 

 

กระเป็าผ้า  ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี่สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง   เป็น ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม  ของขวัญปีใหม่ เพื่อกิจกรรมสัมนา  การสัมมนาและพิธีเปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 

 

ซึ่งถือเป็นการประกาศการเริ่มต้นของการรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนอย่างเป็นทางการเพื่อ  ขจัดความยากจนให้หมดไป     

ได้มีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ตลอดจนประสานกับสถาบันการเงินของรัฐ  การวางแนวทางการรับโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ 

มีCall Center เพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 

จัดตั้งคณะผู้เจรจาหนี้ จำนวนประมาณ 4,000 คณะทั่วประเทศ โดยมีองค์ประกอบคือ นายอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฯ สรรพากร พัฒนากร ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก