dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
ลูกค้าของเรา

 

 1. งค์การสหประชาชาติ
 2. สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ DSI
 4. ดีเอสไอ DSI
 5. ตำรวจนครบาล
 6. กรมการขนส่งทางบก
 7. กรมควบคุมโรค
 8. กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
 9. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 10. กรมบังคับคดี
 11. กรมบัญชีกลาง
 12. กรมปศุสัตว์
 13. กรมป่าไม้
 14. กรมพัฒนาที่่ดิน
 15. กรมยุทธการทหารเรือ
 16. กรมรบพิเศษที่ ๓
 17. กรมวิชาการเกษตร
 18. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 19. วิทยาลัยการทัพบก
 20. กรมศุลกากร
 21. กรมศุลกากร
 22. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 23. กรมส่งเสริมการส่งออก
 24. กระทรวงการคลัง
 25. กระทรวงคมนาคม
 26. กระทรวงพลังงาน
 27. กระทรวงพลังงาน
 28. กระทรวงยุติธรรม
 29. กระทรวงวัฒนธรรม
 30. กระทรวงสาธารณสุข
 31. กระทรวงแรงงาน
 32. กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
 33. กสทช
 34. กองกิจการภาพยนตร์ประเทศไทย
 35. กองทหารราบที่ 1
 36. กองทัพน้อยที่ 3
 37. กองทัพอากาศ
 38. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 39. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 40. กองทุนหลักทรัพย์
 41. กองบังคับการตำรวจน้ำ
 42. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
 43. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 44. กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์
 45. กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ
 46. กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 47. การเคหะแห่งชาติ
 48. การไฟฟ้านครหลวง
 49. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 50. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 51. การไฟฟ้าวัดเลียบ
 52. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 53. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 54. การกิฬาแห่งประเทศไทย
 55. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 56. การประปานครหลวง
 57. การประปานครหลวง
 58. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 59. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 60. คณะแพทย์ ธรรมศาสตร์
 61. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชาติ (ESCAP)
 62. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 63. คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎตะวันออก
 64. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 65. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 66. คณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
 67. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 68. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 69. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 70. ชมรมการบินนาวี
 71. ช่อง 7
 72. ซีพี
 73. ททท
 74. ท่าอากาศยานไทย AOT
 75. ธ.CIMB
 76. ธ.กรุงไทย
 77. ธ.ทหารไทย
 78. ธกส
 79. ธกส.
 80. ธกส.สาขาบางปะอิน
 81. ธนาคาร กรุงไทย จก.(มหาชน)
 82. ธนาคาร ทหารไทย จก.(มหาชน)
 83. ธนาคาร พงสะหวัน
 84. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 85. ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์CIMB
 86. ธนาคารออมสิน
 87. ธนาคารออมสิน
 88. ธนาคารออมสิน
 89. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 90. บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 91. บขส.
 92. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 93. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 94. ปตท.สผ.
 95. ปปช
 96. ปปส
 97. ประกันสังคมสตูล
 98. ผนังเย็น Q-CON
 99. ฝ่ายกำลังพล ร.9
 100. พระคริสธรรมเชียงใหม่
 101. พวงกุญแจโลหะ
 102. พิพิธภัณฑ์สยาม
 103. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
 104. ภัทรพัฒน์
 105. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 106. ภาควิชาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 107. ม,นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 108. ม. ราชภัฏเทพสตรี
 109. ม.เกษตรศาษตร์
 110. ม.เกษตรศาสตร์
 111. ม.เกษมบัณฑิต
 112. ม.เชียงใหม่
 113. ม.เทคโนโลยี ราชภัฏธนบุรี
 114. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 115. ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 116. ม.โอซาก้า
 117. ม.กรุงเทพ
 118. ม.กรุงเทพ
 119. ม.กรุงเทพธนบุรี
 120. ม.ขอนแก่น
 121. ม.ขอนแก่น
 122. ม.จุฬาลงกรณ์
 123. ม.ซานฟรานซิสโก
 124. ม.ธนบุรี
 125. ม.ธรรมศาสตร์
 126. ม.บูรพา
 127. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 128. ม.มหาสารคาม
 129. ม.มหิดล
 130. ม.มหิดล
 131. ม.มหิดล
 132. ม.ราชภัฎภูเก็ต
 133. ม.ราชภัฎราชนครินทร์
 134. ม.ราชภัฏ
 135. ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 136. ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 137. ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 138. ม.ศิลปากร
 139. ม.ศิลปากร สำนักงานบริหาร โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 140. ม.สแตนฟอร์ด
 141. ม.สุรนารี
 142. ม.อัสสัมชัญ
 143. มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 144. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 145. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 146. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 147. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 148. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 149. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 150. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 151. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 152. มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 153. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 154. มหาวิทยาลัยบูรพา
 155. มหาวิทยาลัยพะเยา
 156. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 157. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 158. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 159. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 160. มูลนิธิ BAKER HUGES
 161. มูลนิธิชัยพัฒนา
 162. มูลนิธิดวงประทีป
 163. มูลนิธิต่อต้านทุจริต
 164. มูลนิธิรักษ์ไทย
 165. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
 166. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
 167. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย
 168. มูลนิธิสัมมาชีพ
 169. มูลนิธิสัมมาชีพแห่งประเทศไทย
 170. รพ.เลิดสิน
 171. รพ.กรุงเทพ
 172. รพ.รามาธิบดี
 173. รร.นานาชาติ แพนเอเซีย
 174. รัฐสภาแห่งประเทศไทย
 175. ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
 176. วงดนตรีสุนทราภรณ์
 177. วิทยาลัยการตำรวจ
 178. วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 179. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 180. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 181. วิทยาลัยปิโตเลียม และปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 182. วิทยาลัยพยาบาล จ.ราชบุรี
 183. วิทยาลัยมิชชั่น
 184. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
 185. ศรีลังกันแอร์ไลน์
 186. ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
 187. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
 188. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
 189. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
 190. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
 191. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 192. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รง.กสย.ศอว.ศอพท ที่ระลึกครบรอบสถาปนา 30ปี
 193. สโมสรการปะปาส่วนภูมิภาค
 194. สตรีวัดมหาพฤฒาราม
 195. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
 196. สถานทูตสหรัฐอเมริกา
 197. สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
 198. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
 199. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 200. สถาบันเกอเธ่
 201. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT (Asian Institute of Technology)
 202. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 203. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 204. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 205. สถาบันเวชศาสตร์การบิน
 206. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 207. สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
 208. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 209. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 210. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 211. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 212. สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
 213. สนามบินสุวรรณภูมิ
 214. สปสช
 215. สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 216. สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
 217. สภากาชาดไทย
 218. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 219. สมาคม ประกันวินาศภัย
 220. สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
 221. สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 222. สมาคมจงหัว
 223. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
 224. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
 225. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 226. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 227. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
 228. สมาคมดินและปุ๋ย
 229. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 230. สมาคมมวยโลกไทย
 231. สมาคมศิษย์เก่ารร.ราชินี
 232. สมาคมสร้างสรรค์ไทย
 233. สมาคมสะมาริตันส์
 234. สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 235. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
 236. สยามกิฬา
 237. สยามยูไนเต็ดสตีล 1995
 238. สร,อตก
 239. สวพท
 240. สสวท
 241. สสวท
 242. สหมงคลฟิลม์
 243. สหมงคลฟิลม์
 244. สายการบิน KANAIRLINES
 245. สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
 246. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 247. สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 248. สำนักงาน ปปช
 249. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 250. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 251. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 252. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 253. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 254. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 255. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 256. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
 257. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป ป ท.
 258. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
 259. สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
 260. สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
 261. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 262. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
 263. สำนักงานธนานุเคราะห์
 264. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 265. สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services – UNOPS)
 266. สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 267. สำนักงานประกันสังคม
 268. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 269. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 270. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 271. สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 272. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 273. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 274. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 275. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 276. สำนักนายกรัฐมนตรี
 277. สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก
 278. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
 279. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
 280. สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 281. สุนทราภรณ์
 282. หอการค้าไทย
 283. องค์กรเภสัชกรรม GPO
 284. องค์การ GTZ
 285. องค์การเภสัชกรรม
 286. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 287. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
 288. อบจ.สงขลา
 289. อบต.เขาชายธง
 290. อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
 291. อบต.พลับพลาชัย
 292. โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
 293. โรงแรมแมริออท
 294. โรงพยาบาลยันฮี
 295. บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จก.
 296. บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
 297. ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 68
 298. ม.นานาชาติเอเซียแปซิฟิค
 299. Bangkok Grace Internation School
 300. Cu Radio สถานีวิทยุจุฬา
 301. เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICT)
 302. โครงการYEN-D
 303. โครงการปริญญาโทการเงิน(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 304. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 305. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 306. โรงเรียนบุญจิตวิทยา
 307. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 308. โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
 309. โรงงานยาสูบ
 310. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 311. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 312. โรงพยาบาลพญาไท
 313. โรงพยาบาลสมิติเวช
 314. โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
 315. ไทย พีบีเอส
 316. ไทยพีบีเอส
 317. ข่าวเกษียณอายุราชการ
 318. ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต" ชมสดทีวีออนไลน์
 319. BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, PHUKET
 320. พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
 321. สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 322. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 323. ทัพเรือภาคที่3
 324. โรงเรียนข่าวทหารบก
 325. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 326. มณฑลทหารบกที่ 13 
 327. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 328. กระเบื่องโอฬาร
 329. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 330. กระทรวงแรงงาน
 331. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
 332. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 333. สถาบันไทยเยอรมัน
 334. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
 335. GIZ
 336. องค์กรสัตว์แพทย์สากล
 337. ยูนิเซฟ
 338. สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
 339. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 340. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 341.  โรงเรียนนานาชาติแฮรโรล
 342.  
 1.  
 2. U.S. Embassy Bangkok
 3. United Nations (องค์การสหประชาชาติ)
 4.  Unithai Shipyard and Engeering Ltd. 
 5. UNOPS
 6. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 7. โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
 8. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 9. กรมพัฒนาที่ดิน
 10. กรมรบพิเศษที่ 4
 11. กรมศุลกากร ส่วนเลขานุการกรม
 12. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 13. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
 14. กองพัน
 15. กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑
 16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แก่งคอย
 17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช
 18. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 19. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ภูเก็ต
 21. "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร "
 22. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 23. ธ.ก.ส.
 24. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 25. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 26. ธนาคารกรุงเทพ
 27. บ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 28. บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  ( มหาชน )
 29. บริษัท คิดดี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 30. ม.ธรรมศาสตร์
 31. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 32. มยุเรศ มณีนิล
 33. มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 34. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
 35. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 36. มหาวิทยาลัยสยาม
 37. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 38.  
 39. วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 40. วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 41. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 42. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
 43. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
 44. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
 45. ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
 46. ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
 47. ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
 48. สถานทูตโปแลนด์
 49. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 50. สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 51. สภาเด็กและเยาวชนฯ
 52. สภาวิศวกร
 53. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
 54. สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 55. ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 3
 56. ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 4
 57. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 58. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 59. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 60. สำนักงานเลขานุการกรม  กรมทางหลวง
 61. สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ 22
 62. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 63. สำนักงานบริหารงานกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 64. สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 65. สำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์
 66. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 67.  


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก