dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่ อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัททุกระดับ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ค านิยาม คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ ตนเองและ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชังการเห็นแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็ น ธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใช้เป็ นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็ นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม แนวทางการปฏิบัติ 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบทราบ 3. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้นอกจากนี ้อาจจะต้อง ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั ้นผิดกฎหมาย 4. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและ ประมวลจริยธรรมของบริษัทนโยบายการก ากับดูแลกิจการรวมทั ้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรก าหนดเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายนี ้ทั ้งนี ้ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้ 4.1การให้หรือรับของก านัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้หรือรับของก านัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบของบริษัท 4.2การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง ตามกฎหมายรวมทั ้งการติดตามให้ผู้รับเงินรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจากบริษัทด้วย 4.3 ส าหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจและการจัดซื ้อจัด จ้างทุกชนิด การด าเนินธุรกิจและการติดต่องานของบริษัทจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และอยู่ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4.4ไม่กระท าการน าเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่ผู้ลงสมัครแข่งขัน เป็ นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ทั ้งนี ้บริษัทได้ค านึงถึงความเป็ นธรรม และปกป้ อง ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั ้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร และการท า ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบริษัท (Stakeholders) ในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามแนวนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี


ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลเพื่อเสนอราคา :
ชนิดสินค้า :
จำนวน :
จำนวนสีที่พิมพ์ :
รายละเอียด :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก